Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Wereld Wonder afgesloten zorgovereenkomsten.
De voorwaarden zijn aanvullend op de onderaan te vinden algemene voorwaarden voor kraamzorg 2019.

Inschrijving

Inschrijving voor Kraamzorg Wereld Wonder kan op twee manieren geschieden, te weten schriftelijk of digitaal. De cliënt kan zich schriftelijk aanmelden middels een door Kraamzorg Wereld Wonder vastgesteld inschrijfformulier. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. De cliënt kan zich tevens online inschrijven via de website www.wereldwonder.nl. Inschrijving geschiedt op deze wijze door het online invullen en versturen van het formulier op de website. Door het versturen van het formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Kraamzorg Wereld Wonder stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving tezamen met een factuur aan de cliënt. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand met betrekking tot afname van kraamzorg bij Kraamzorg Wereld Wonder. Cliënt heeft tot 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken.

Te leveren zorg

 • Kraamzorg Wereld Wonder biedt zorg op maat, en streeft naar verzorgingen door maximaal twee Kraamverzorgenden.
 • Het aantal uren kraamzorg wordt in overleg met de cliënt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg, met een wettelijk minimum van drie uur per dag. De geleverde uren zorg, buiten de geïndiceerde uren, die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Er wordt een wettelijke eigen bijdrage gerekend per geleverd uur zorg. Per jaar wordt deze bijdrage vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar.
 • Kraamzorg Wereld Wonder levert de noodzakelijke zorg. De zorg voor moeder en kind is voor de kraamverzorgende prioriteit. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

Tarieven

 • De inschrijfkosten worden jaarlijks door de NZa bepaald.
 • De NZa bepaalt tevens  ieder jaar de tarieven voor kraamzorg.
 • Kraamzorg Wereld Wonder incasseert aan het einde van de kraamtijd de eigen bijdrage. De keuze bestaat uit het ondertekenen van een automatische incasso tijdens het intakegesprek of het contant afrekenen met de kraamverzorgende.

Annulering

 • Een annulering moet schriftelijk worden ingediend, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden.
 • Voor annulering op medische gronden moet een verklaring van de gynaecoloog of verloskundige aangeleverd worden. Voor annulering op grond van verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg Wereld Wonder, dient een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente te worden aangeleverd.
 • Bij annulering van de kraamzorg, zonder medische redenen of verhuizing buiten het werkgebied, brengen wij administratiekosten van € 150,00 in rekening.
 • Bij annulering vanaf de 31e week wordt het minimumpakket kraamzorg, 24 uur maal het NZa tarief in rekening gebracht aan de cliënt.

Aansprakelijkheid

Bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een kraamverzorgende zijn veroorzaakt kan Kraamzorg Wereld Wonder aansprakelijk worden gesteld. Een melding van schade dient binnen 72 uur schriftelijk te worden ingediend bij Kraamzorg Wereld Wonder.

 • Het eigen risico bedraagt € 100,00 per schadegeval.
 • Bij schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, kan Kraamzorg Wereld Wonder niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De kraamverzorgenden mogen alleen werken met veilige apparatuur/materialen en toebehorende veilige aansluitingen.

ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)

 • Kraamzorg Wereld Wonder werkt volgens de ARBO- richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verkrijgbaar bij Kraamzorg Wereld Wonder.
 • De werkplek moet veilig en werkbaar zijn voor de kraamverzorgende. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.

Geheimhouding en Privacy

 • Kraamverzorgende hebben een beroepsgeheim.
 • De registratie van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Kraamzorg Wereld Wonder kan u als cliënt willen bespreken met een collega zorgverlener die bij de behandeling betrokken is om zo de zorg rondom uw zwangerschap optimaal af te kunnen stemmen.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt verstaan; discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren en/of seksuele intimidatie.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.
 • Kraamzorg Wereld Wonder hanteert een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld zoals verplicht is gesteld door het ministerie van VWS.

Klachten

 • Binnen 10 dagen na beëindiging van de zorg dient een eventuele klacht over de organisatie en/of zorgverlening schriftelijk te worden gemeld.
 • Binnen veertien dagen na ontvangst van de melding wordt de klacht verwerkt aan de hand van het formulier Melding Ter Verbetering.
 • Men kan zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Kraamzorg Wereld Wonder of de tot daartoe bevoegde rechtbank bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht.
 • Een kopie van de klachtenprocedure is opvraagbaar bij Kraamzorg Wereld Wonder.

Vervoer

 • De kraamverzorgende mag gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin, mits dit haar eigen keuze is en zij een inzittendenverzekering heeft afgesloten.
 • Bij gebruik van eigen auto ten behoeve van het gezin worden de gereden kilometers bij het gezin in rekening gebracht volgens de CAO Kraamzorg en dient de cliënt dit direct met de kraamverzorgende te verrekenen.
 • Het is niet toegestaan dat de kraamverzorgende gebruik maakt van de auto van de cliënt.

Verstrekking volmachten

 • Kraamverzorgenden mogen geen gebruik maken van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt. Bij overtreding hiervan is Kraamzorg Wereld Wonder niet aansprakelijk.